Titulació

Licenciada en medicina. Universitat de Barcelona

iv>
</div>

Tutora de residentes. Medicina Interna