La Junta Facultativa és el màxim òrgan de representació del col·lectiu de professionals de titulació superior que exerceixen la seva activitat a l'Hospital Universitari del Sagrat Cor. Està formada pels Directors de Servei del Centre, tres membres en representació de la resta de titulats superiors i dos representants del Comitè de Direcció de l'Hospital.

De la Junta Facultativa en depenen cinc comissions, que es reuneixen una vegada cada mes. Cada comissió elabora informes dels temes tractats, que després es llegeixen a les reunions de la Junta. Cada comissió té un nombre de membres d'entre cinc i nou persones, ja siguin fixes o temporals a raó del càrrec que ocupen dins de l'Hospital o membres designats per la Junta Facultativa per un període de dos anys.

COMISSIÓ D'ARXIU I HISTÒRIES CLÍNIQUES

La comissió té per objectiu elaborar i comprovar tots els impresos que han de formar part de la història clínica, alhora que en controla la seva correcta utilització. També assessora en l'organització i funcionament de l'arxiu centralitzat.

COMISSIÓ DE FARMÀCIA TERAPÈUTICA

La Comissió té per objectiu principal confeccionar la Guia Farmacològica i Terapèutica i vigilar que es compleixi. També té encomanada la tasca de senyalar les faltes de prescripció per excés o per defecte i estudiar, des del punt de vista de l'aplicació, els medicaments nous que apareguin. A més, engloba la Subcomissió de Gasos Medicinals i la Subcomissió de Dietètica i Nutrició.

COMISSIÓ D'INFECCIONS HOSPITALÀRIES

La Comissió té per objectiu dissenyar els controls d'infecció que es considerin oportuns, amb la finalitat de detectar els casos d'infecció nosocomial que sorgeixin a l'Hospital. També estudia la distribució de les infeccions i proposa mesures correctores, controla els aïllaments hospitalaris i la flora hospitalària i proposa, juntament amb la Comissió de Farmàcia i Terapèutica, la política d'antibiòtics.

COMISSIÓ DE MORTALITAT

La Comissió analitza el procés assistencial dels èxitus a l'Hospital del Sagrat Cor, recull dades sobre les taxes de mortalitat i realitza estudis de necròpsies.

COMISSIÓ DE TEIXITS I TUMORS

La Comissió té per objectiu elaborar, revisar i actualitzar els protocols diagnòstics, terapèutics i de seguiment de rigorosa aplicació a tots els pacients amb neoplàsia. Altres funcions són:

  • La discussió d'aquells casos clínics que ho requereixin.
  • L'establiment i supervisió del Registre de Tumors.
  • La comprovació que es realitza un estudi anatomopatològic a totes les mostres tissulars o citològiques.
  • L'establiment d'un estudi comparatiu entre els estudis clínics i els anatomopatològics.

.