• Usualment s'empra la fisioteràpia dirigida o medicacions com analgèsics, antiinflamatoris no esteroïdals i corticoides (orals o injectats) en aquelles patologies mecàniques que cursen amb dolor. Es treballa en connivència amb la unitat de podologia per al tractament de sobrecàrregues d'extremitats inferiors o raquis producte d'una alteració a l'estàtica del peu.
  • Es reserven els FAME (fàrmacs antireumàtics modificadors de la malaltia) amb o sense corticoides associats per al control a llarg termini de les patologies autoimmunes inflamatòries: metotrexat, salazopirina, leflunomida…
  • La utilització de teràpies avançades com els fàrmacs anti-TNFalfa, antiinterleucina (IL6, IL17A, IL 12/23, anti limfòcit B/T...) o inhibidors de JAK kinasa s'administren en aquells casos d'artritis severa que no responen a tractament convencional.
  • Pel que fa al tractament de les malalties metabòliques de l'os, comptem amb un densitòmetre General Electric equipat amb programari de darrera generació i amb doctors especialitzats en el tractament de l'osteoporosi.