Els comitès i comissions tècniques són els responsables de vetllar pels temes de docència, qualitat, ètica assistencial, deontologia professional i credencials de l'Hospital.

COMISSIÓ D´EVALUACIÓ I DEONTOLOGIA

La Comissió supervisa el grau de compliment de les directrius de funcionament intern per part dels professionals titulats superiors, així com l'establiment de las sancions que hi poguessin haver en cas d'incompliment. Aquesta Comissió analitza tant el funcionament normal de l'Hospital com aquells casos puntuals que consideri oportuns.

COMITÈ D'ÈTICA ASSISTENCIAL (CEA)

El Comitè té per objectiu promoure la reflexió sobre els aspectes ètics o morals de l'acció sanitària i afavorir el diàleg interdisciplinari dels diferents agents que intervenen. La seva funció és ajudar a la presa de decisions en conflictes (assessorar), promoure canvis d'actituds i pràctiques (protocols, guies, documents, enquestes) i facilitar la formació en aquest camp (sessions i cursos).

Components:

 • E. Arellano (Infermera)
 • S. Barba (Metge), (President CEA)
 • R. Batet (Infermera)
 • E. Estrem (Administrativa), (Secretària CEA)
 • E. Irache (Metge)
 • C. Lombardia (Infermera)
 • A. Lozano (Metge)
 • L. Mata (Àrea de Qualitat)
 • S. Monzó (Infermera)
 • F. Roig (Direcció Assistencial)
 • G. Palacin (Infermera)
 • N. Pina (Treball Social)
 • C. Puertas (Usuari)
 • J. Vicente (Advocat)

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

La Comissió coordina tot els esforços docents de l'Hospital, tant en l'àmbit teòric com pràctic. Així contribueix a la formació dels MIR i FIR, del conjunt del personal mèdic i també dels estudiants de pre-grau.

COMITÈ ÈTIC D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA

El Comitè té per funció avaluar i tutelar els assaigs clínics de tots els centres del Grup. També avalua aquells assaigs clínics que sol·licita l'Institut Català de la Retina i l'Espitau Comarcau dera Vall d’Aran.

COMITÈ DE CREDENCIALS

El Comitè té per funció acreditar als professionals candidats a incorporar-se al quadre facultatiu de l'Hospital, garantint-ne tant la seva capacitació mèdico-professional com humana i deontològica.

GRUP DE TREBALL DE CONFIDENCIALITAT

El Comitè parteix de la constatació que la pràctica assistencial habitual sovint provoca situacions en què es viola un dret fonamental de les persones: la confidencialitat. Això pot ser fruit de molts factors: pressió assistencial, pràctiques poc reflexives, etc. El Comitè vol plantejar el respecte cap a la confidencialitat com a part integrant de la qualitat assistencial i integrar-lo com un valor important i obligatori de l'assistència sanitària.

Objectius

 • Reflexionar i aprofundir sobre els aspectes de confidencialitat i la informació al pacient en la pràctica assistencial.
 • Avaluar les pràctiques inadequades (a partir del cas clínic i de la pròpia experiència).
 • Induir canvis d'actitud vers els aspectes de confidencialitat. Nova cultura.
 • Elaborar un document que reculli el treball definint una normativa (guia de recomanacions) sobre aspectes de confidencialitat.

Components

Santiago Barba Sopeña, Carles Puertas Ramon, Júlia Rey, Mª Jesús Garcia, Javier Vicente Sánchez.