Cap de Servei
  • Laureano Molins López-Rodó
cirurgià toràcic
  • Juan José Fibla Alfara
  • Jorge Hernández Ferrando