• Nutrició parenteral per via venosa central.
  • Nutrició enteral administrada per sondes de gastrostomia, jejunostomia, nasogàstriques.