uffis

Fer la valoració global del pacient centrada en el nivell d'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD), l'estat cognitiu i l'entorn social.

Portar a terme una detecció dels problemes per definir les intervencions necessàries.

Conèixer l'entorn familiar per poder planificar el recurs més adequat per atendre les necessitats del pacient a l'alta hospitalària

Gestionar el recurs més adequat i definir els objectius terapèutics per aconseguir la millor integració en la comunitat.

Planificar l'alta i connexió amb els diferents nivells assistencials, garantint la continuïtat assistencial.