CIRURGIA ESOFAGOGÀSTRICA

 • Patologia esofàgica:
  • Càncer d'esòfag
  • Cirurgia dels tumors benignes de l'esòfag
  • Malaltia per reflux gastroesofàgic
 • Esòfag de Barrett
 • Patologia gàstrica:
  • Càncer gàstric
  • Cirurgia dels tumors benignes de l'estómac
  • Cirurgia de l'ulcus gastroduodenal

CIRURGIA ENDOCRINA

Patologia Benigna i Maligna:

 • Tiroide-paratiroides
 • Suprarrenal
 • Síndromes endocrins múltiples

CIRURGIA HEPATOBILIOPANCREÁTRICA

Patologia Benigna i Maligna:

 • Vies biliars
 • Pancreàtiques

Hepàtiques:

 • Cirurgia Metàstasi Hepàtiques
 • Ablació per radiofreqüència

CIRURGIA METABÒLICA I DE L'OBESITAT MÒRBIDA (cirurgia bariàtrica)

Tècniques restrictives (gastrectomia tubular) i malabsortives (bypass gàstric)

Cirurgia de la diabetis mellitus

Enfocament multidisciplinari amb col·laboració dels serveis de psiquiatria, pneumologia (estudi SAOS), endoscòpia, radiologia, etc .

Col·locació baló intragàstric per endoscòpia digestiva

Tractament integral de l'obesitat

COLOPROCTOLOGIA

Cirurgia Benigna i Maligna:

 • Colon, Recte i Anus

Aplicació de Laser en patologia proctològica seleccionada

CIRURGIA LAPAROSOCÓPICA AVANÇADA

Aquesta Unitat selecciona dels anteriors apartats tots els casos que poden beneficiar-se del Abordatge Laparoscòpic com:

 • Diverticle Esòfag - toràcic
 • Dissecció esofàgica per Toracoscòpia en Neoplàsies
 • Gastròlisi en Cirurgia esofàgica
 • Gastrectomies per Neoplàsies benigna o malignes
 • Hèrnies de Hiat i diafragmàtiques
 • Adrenalectomies
 • Esplenectomies
 • Colecistectomies
 • Cirurgia Metabòlica ( Diabetis Mellitus II ) i Obesitat Mòrbida

CIRURGIA PARET ABDOMINAL

Hèrnies engona - femorals

eventracions

abdominoplàsties funcionals

CIRURGIA MAMÀRIA

Tractament quirúrgic de la patologia benigna i maligna de la mama .

CIRURGIA PARTS BLANES