• Realització de proves funcionals per al diagnòstic dels trastorns de les plaquetes i estudi de l'efecte dels antiagregants.
  • Realització d'aspirats de medul·la òssia i de biòpsies òssies.
  • Realització d'estudis per al diagnòstic de trombofilies.
  • Realització d'estudis d'inmunofenotip, citogenètica i biologia molecular per a l'estudi de les malalties hematològiques.