Consulta especialitzada de prevenció cardiovascular i control del pacient complex.

Els esdeveniments cardiovasculars i cerebrovasculars són una via final comú de moltes malalties cròniques. Les guies de pràctica clínica s'estableixen mesures de prevenció secundària que inclouen no només recomanació d'ús de determinats fàrmacs sinó també d'objectius terapèutics a assolir. Aquestes mesures tenen demostrat benefici en reducció d'esdeveniments, malgrat la qual cosa, els registres europeus mostren un compliment sistemàtic baix. Les raons per l'escassa adherència als tractaments i el inacceptable percentatge de pacients que assoleixen les fites de prevenció desitjades són múltiples i complexes. Són exemples, els règims de medicaments complexos que poden ser importants en individus amb malaltia crònica o múltiples factors de risc. Així mateix, se sol no comunicar o molt superficialment, els elements crítics de l'ús de medicaments (possibles efectes adversos com reconèixer-los i de fer, puix que temps prendran el medicament, la freqüència o moment de l'administració de la dosi ...). Això ressalta la rellevància de consultes especialitzades, amb metges entrenats en identificar els factors de risc de no adherència i promoció de l'adhesió a la medicació.

Diverses són les intervencions efectives per millorar l'adherència en condicions cròniques. Solen ser intervencions simples com el seguiment repetitiu i la retroalimentació (discutir possibles raons per a la no adherència, efectes secundaris, preocupacions), la informació en format multisessió (poc a poc en funció del grau de comprensió del pacient) i les intervencions combinades de comportament (promoure un estil de vida saludable a través de canvis de comportament, nutrició, control de la pressió arterial, exercicis de relaxació, control de pes i tabaquisme, programes de cessament per a fumadors resistents). Totes aquestes estratègies han mostrat efectes beneficiosos que van des de menors a forts. A més de l'adherència al tractament s'agrega la dificultat en assolir les metes d'objectius terapèutics. És habitual que després d'un esdeveniment cardio vascular o cerebrovascular, s'inicia el tractament segons guies de pràctica clínica però no es realitza un monitoratge de les metes terapèutiques a assolir i això redunda en un increment de risc d'esdeveniments repetitius.

Es proposa, per tant, una consulta "Consulta Cardiològica de Prevenció 2ria i Alta Complexitat" que tingui com a objectiu agrupar aquells pacients en l'àmbit ambulatori que es trobin en una situació de risc cardiovascular potencial, requereixin d'un seguiment estret per refermar les mesures preventives i / o establir un diagnòstic precoç a més d'assegurar l'adherència i metes terapèutiques.

Criteris d'inclusió a la consulta:

1. Diabetis mellitus tipus II avançada (difícil control (HbA1c> 7%), macro angiopatia i/o nefropatia)

2. Dislipidemia de difícil maneig (intolerància, efectes secundaris, dificultat en assolir fites, DLP familiar homo-heterozigota)

3. Malaltia pulmonar: Obstructiva Crònica (MPOC - Gold ≥2)

4. Malaltia pulmonar: Síndrome d'Apnea-Hipoapnea Obstructiva (SAHOS moderat-sever)

5. Malaltia Vascular Arterial Perifèrica documentada (malaltia carotídia, aterosclerosi aòrtica, malaltia arterial de membres inferiors)

6. Esdeveniment Cervell Vascular previ: ICTUS, AIT

7. Esdeveniment Coronari previ: Infart de miocardi o angina inestable (sospita o documentada)

8. Hipertensió Arterial de difícil maneig (resistent, refractària)

9. Insuficiència Renal avançada (estadis III-IV)

10. Revascularització Coronària prèvia (percutània i / o quirúrgica)

Horari:

2 dies de consulta de Control de FRCV i Pacient Complex.

Una sessió Dr. Manel Solé

Una sessió Dr. José Díaz Villanueva

Integrants:

José Díaz Villanueva (cardiòleg coordinador de la unitat);

Manel Solé Moro (cardiòleg adjunt)

Anna Pardo Pelegrín (medicina interna adjunt).